Regulamin konkursu: „TIDAL & Warsawholic. Wygraj konto premium na 90. dni

TIDAL X Warsawholic – wygraj konto premium w serwisie muzycznym Tidal

1. Zakres konkursu: Konkurs („konkurs”) jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski („Uczestnicy”).

2. Pracownicy TIDAL i Warsawholic, osoby zarządzające, dyrektorzy i przedstawiciele (i ich członkowie rodzin, niezależnie od stopnia pokrewieństwa), jej spółki zależne, spółki powiązane, dostawcy nagród i agencje nie są uprawnieni do wzięcia udziału w Konkursie. Konkurs jest nieważny w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. Przed przystąpieniem do Konkursu, Uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursu.

3. Organizator: Organizatorem konkursu jest TIDAL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Złota 59/616, 00-120 Warszawa („TIDAL” lub „Organizator”).

4. Czas trwania konkursu: Konkurs rozpoczyna się w dniu 11.06.2018 r. o godzinie 21:30 i trwa do dnia 18.06.2018 r. do godziny 23:00 („Okres Konkurs”). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20.06.2018 do godziny 20.00

5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie www.Warsawholic.com

6. Facebook, Inc. nie jest twórcą, administratorem ani sponsorem Konkursu oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zgodność Konkursu z powszechnie obowiązującym prawem, w tym za ewentualne roszczenia uczestników Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook.

7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu.

8. Zasady uczestnictwa w Konkursie: W celu wzięcia udziału w Konkursie, przez Okres Konkursu, Uczestnik musi spełnić następujące warunki: (1) Uczestnik musi odpowiedzieć, w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku na pytanie: Jakie jest Twoje najciekawsze wspomnienie z muzyką Dawida Podsiadły?

9. W Konkursie odrzucone zostaną komentarze, które:

a. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;

b. zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;

c. zawierają treści niezgodne z prawem;

d. zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;

e. naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;

f. naruszają dobre obyczaje;

g. naruszają zasady netykiety;

h. nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

10. W czasie trwania Konkursu dany Uczestnik może napisać dowolną liczbę komentarzy, jednak jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

11. Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagrody oraz decydującym o przyznaniu nagród będzie komisja składająca się z redaktorów portalu Warsawholic.

12. Komisja konkursowa dokona weryfikacji zgodności komentarzy konkursowych Uczestników z Regulaminem. Jeśli dany komentarz nie spełnia jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć go z Konkursu.

15. Wybór Zwycięzców: Po zakończeniu Okresu Konkursu, w przypadku spełnienia warunków określonych w Konkursie, Warsawholic wyłoni Zwycięzców Konkursu za pośrednictwem powołanej przez Organizatora komisji („Komisja”). Komisja będzie składać się z dwóch członków, którzy sprawować będą pieczę nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz oceny odpowiedzi na zadanie konkursowe. Komisja będzie organem rozpatrującym wszelkie reklamacje zgłoszone przez Uczestników. Komisja dokonuje oceny warunków udziału w konkursu oraz udzielonych odpowiedzi na zadanie konkursowe w oparciu o następujące kryteria: (1) atrakcyjność odpowiedzi na zadanie w konkursowe; (2) oryginalność odpowiedzi na zadanie konkursowe; (3) kreatywność odpowiedzi na zadanie konkursowe. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników odpowiedzi, biorąc pod uwagę kryteria oceny wskazane powyżej i na tej podstawie wybierze jedną najciekawszą odpowiedź, której przyznana zostanie nagroda.

16. Nagrodą w konkursie jest dostęp do konta premium w serwisie Tidal na 90 dni dla trzech osób „(Nagroda)”. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygraniu Nagrody przez Organizatora. Laureaci w celu udostępnienia dostępu do Nagrody, w terminie 24 godzin od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, zobowiązany jest przesłać do Organizatora dane osobowe w celu przesłania Nagrody, w którym Zwycięzca obowiązkowo powinien podać imię i nazwisko, adres e-mail, oraz numer telefonu kontaktowego. Wygrana Nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny, a także nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Nieodebrana nagroda trafi w ręce kolejnego uczestnika konkursu (tego, którego odpowiedź była najciekawsza w drugiej kolejności).

17. Dane osobowe: Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane Uczestnika konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jej urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w konkursie.

17. Postępowanie reklamacyjne: Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji na adres Organizatora podany w pkt. 2 powyżej. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne Uczestnika zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dokładny adres, zgodny z adresem podanym w dokumencie tożsamości wraz z kodem pocztowym reklamującego), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje należy kierować na piśmie do Organizatora. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu najpóźniej w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

18. Prawo autorskie: Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do udzielonej odpowiedzi w ramach zadania konkursowego „Zadanie konkursowe”), które zostało zamieszczone w dedykowanym poście konkursowym, a prawa do zadania konkursowego nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Dodatkowo, zamieszczenie Zadania konkursowego przez Uczestnika w poście konkursowym zgodnie z Regulaminem jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest autorem Zadania konkursowego oraz, że w żaden sposób przy jego tworzeniu nie naruszył praw autorskich, ani innych praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo, po uzyskaniu wyraźnej zgody Uczestników, do korzystania i publikacji Zadania konkursowego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych zamieszczonych przez Uczestników pod postem konkursowym, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych poniżej, bez odrębnego wynagrodzenia. Z dniem przyznania Nagrody zgodnie z Regulaminem, Zwycięzca zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora wszelkich autorskich praw majątkowych do Zadania konkursowego mającego charakter utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, bez odrębnego wynagrodzenia, na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych: (a) wytwarzanie, utrwalanie, trwałe lub czasowe zwielokrotnianie dowolnymi technikami w całości lub części, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, włącznie z wymianą nośników, w szczególności za pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych, cyfrowych, zapisu magnetycznego, kopiowania, drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową; (b) publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawianie i wyświetlanie niezależnie od miejsca ekspozycji, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; (c) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy; (d) wydawanie i rozpowszechnianie; (e) wprowadzanie do pamięci komputera, i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet, w tym na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w wewnętrznej sieci Intranet; (f) decydowanie o wszelkich aspektach handlowych i marketingowych wykorzystania Zadania konkursowego. Zwycięzca zobowiązuje się względem Organizatora do niewykonywania nadzoru autorskiego nad sposobem korzystania z Zadania konkursowego. Prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego polegającego, w szczególności na odpowiednim opracowaniu Zadania konkursowego, w tym także do dokonywania skrótów, podziału ich na części i łączenia Zadania konkursowego z innymi utworami przysługuje Organizatorowi. Zwycięzca upoważnia Organizatora do przenoszenia praw, o których mowa powyżej, na inne osoby lub podmioty.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz serwisu Facebook w trakcie trwania Konkursu.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a przez serwis Facebook.

21. Ogólne warunki: Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania, zawieszenia lub modyfikacji konkursu lub jakiejkolwiek jej części, jeśli jakiekolwiek oszustwo, awarie techniczne lub inne czynniki wykraczające poza racjonalną kontrolę Organizatora wpływają na prawidłowe funkcjonowanie konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do

dyskwalifikacji Uczestników, którzy działali w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminie.

22. Spory: Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.

23. Postanowienia końcowe: Uczestnik biorąc udział w konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej Nagrodzie nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Niniejszy konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Niniejszy konkurs jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na dedykowanej stronie internetowej konkursu pod adresem: https://warsawholic.pl/2018/06/08/podziel-sie-wspomnieniem-z-muzyka-dawida-podsiadlo-i-zgarnij-konto-premium-w-tidalu/

24. Prawo właściwe: W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

O Autorze

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany